Så här kan en översättning se ut

Vi har här tagit ett exempel från företaget AK Lab AB:s hemsida, där de presenterar sitt företag:
Detta är AK Lab i Borås

Analys- och Konsultlaboratoriet i Borås eller kort och gott AK Lab AB, är ett fristående vatten- och livsmedelslaboratorium med inriktning på lokala tjänster för Sjuhäradsbygden med omnejd. Verksamheten startade 1 augusti 2001 och har sitt säte på Getängsvägen i Borås. Laboratoriets affärsidé bygger på klart uttryckta önskemål, från såväl näringsliv som offentliga instanser, gällande kompetens och tillgänglighet inom regionen.

Kunskap är en skatt som följer ägaren överallt. (kinesiskt ordspråk)


This is AK Lab, Borås

AK Lab is short for the Analysis and Consultant Laboratory, Borås (Analys- och Konsultlaboratoriet i Borås), an independent water and food laboratory specialized in providing services to the local community in and around Borås. Our lab opened up on the 1st of August 2001 and is located in Getängsvägen, Borås. Our business concept is founded on the clearly stated wishes of our customers, no matter if they represent the local industry or the public sector, valid qualifications, and accessibility to the region.

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. (Chinese proverb)
Vad kan man då lära sig av texten ovan? Jo, varje text försöker säga något, inte bara rent innehållsmässigt utan även stilmässigt. Detta är en viktig poäng när man översätter och därför arbetar vi tillsammans med kunden för att se till att inte bara innehållet blir översatt rätt (t.ex. i form av korrekta termer och uttryck) utan även stilmässigt, så att texten säger det vår kund avser även mellan raderna, inte bara rent bokstavligt.

När man anlitar oss så ser vi till att termerna blir rätt, inte jämfört med vad ordboken säger utan i enlighet med den terminologi som används i branschen, vilket kräver en del research. Här tar vi även dig till hjälp, för allt du kan är ju så att säga "verifierad kunskap": du arbetar ju redan i branschen och kan branschspråket till stora delar även på engelska! Sålunda sparar vi tillsammans många timmar och kronor i översättning när vi sammanställer vad du redan kan i fråga om termer och uttryck. En översättare är alltså en lösning för att foga in det du vet och det branschen vet i de texter du använder - vi står för att termerna som vi finner används på ett estetiskt sätt i texterna.

Så här ser AK Labs hemsida ut idag

Kommentar kring översättningen:

Det här är ett exempel på en kort text som känns ganska okomplicerad på svenska men som ger oss som översätter några intressanta problem att bita i:

1. Översätter man företagsnamnet? Vanligtvis inte, men här har vi valt att göra det, eftersom rubriken ger kortvarianten av företagsnamnet, vilket inte ger möjlighet för (den engelskspråkige) läsaren att ta del av vad företaget står för. Lägg också märke till sättet att skriva "i Borås" vilket blir ", Borås" på engelska. Detta är en ganska vanlig del i våra företagsnamn som blir snyggare om man undviker "in Borås".

2. "Sjuhäradsbygden" är ju ett väldigt bra ord för en geografiskt bevandrad svensk, men för alla andra är det svårt att hitta namnet på kartan. Borås däremot är lättare att hitta, varför vi i samråd valde att visa på lokalanknytningen med "området kring Borås".

3. "Verksamheten" är ett väldigt bra svenskt ord som gör att man slipper skriva "företaget startade", vilket närmast översätts "the business started in...". För att skapa en mera nära känsla i texten valde vi dock "Our lab", eftersom AK Lab vill vara det nära labbet lokalt sett, något som ska avspegla sig i ordvalet.

4. Hur översätter man ordspråk? Helt enkelt är det så att man måste leta upp dem, för ordspråk skiljer sig mycket mellan språk. Även så när det gäller översättningar av kinesiska ordspråk: "Kunskap" översätts ju vanligen "knowledge", men den engelskspråkiga varianten av det kinesiska ordspråket talar istället om "learning", dvs vad vi skulle kalla "inlärd kunskap" eller möjligen "lärdom".

Så går det till

Kontakt och offert

Vid första kontakttillfället skickar du materialet (eller delar av det) till oss och inom en eller ett par dagar översänder vi en offert till dig. Efter att vi kommit överens om offerten och du givit oss klartecken påbörjar vi arbetet.

Första utkastet

Senast på leveransdagen leverar vi texten till dig. Den har då översatts/ språkgranskats och dessutom granskats igen minst en gång. Vid oklarheter angående termer eller betydelser rödmarkerar vi texten och skriver en kommentar i slutet av dokumentet där vi ger ett eller (oftast) flera förslag på formuleringar som kan lösa problemet och du kan sedan själv välja mellan dem och/eller återkomma till oss för att diskutera ditt val, allt för att säkra att rätt ord blir valt. Har vi problem med centrala termer så återkommer vi till er per telefon eller mail under arbetets gång för att inhämta er kunskap inom området.

Slutlig utformning

När du haft tid att läsa texten och ta till dig frågor och kommentarer så återkommer du till oss och vi diskuterar den slutliga utformningen av texten. I de fall där detta behövs tar vi in texten igen för att ge den ännu en bearbetning som vi sedan skickar till dig i form av ett andra utkast - utan det förändrar priset enligt offerten.

Ändringar och justeringar

Inom ett år efter fakturadatum kan du återkomma till oss om du behöver mindre ändringar gjorda i texten - det bjuder vi på. Vi svarar givetvis även på frågor om översättning inom ditt område, så du kan också i begränsad utsträckning använda oss som referensmaterial!

Enodios i sociala medier